Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów dostarczanych przez FreezeTeq ApS
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, FreezeTeq ApS – dalej FreezeTeq, zobowiązuje się do realizacji wszystkich dostaw z zastrzeżeniem poniższych warunków, niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych lub innych postanowień w zamówieniach lub potwierdzeniach zamówień od nabywcy.

1. Oferty i akceptacja:

Ustne i pisemne oferty FreezeTeq są ważne przez okres 8 dni od daty ich złożenia, chyba że oferta stanowi inaczej. FreezeTeq może anulować potwierdzone zamówienie, jeśli nabywca ma nieuregulowane długi wobec FreezeTeq.

2. Usługi FreezeTeq:

Zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem, FreezeTeq zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych oraz do dokonywania dostaw z nadwyżką lub niedoborem +/-10%, chyba że uzgodniono inaczej w momencie zakupu.

3. Dostawa

Dostawy są standardowo realizowane ex-factory, w związku z czym kupujący ponosi wszelkie późniejsze ryzyko przypadkowego uszkodzenia towaru. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy FreezeTeq ponosi w ramach umowy odpowiedzialność za koszty transportu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zawarcie ubezpieczenia w celu ochrony przed uszkodzeniem towaru po dostawie.

4. Cena

Aktualna cena katalogowa. FreezeTeq zastrzega sobie prawo do zmiany cen z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

5. Płatność

Zgodnie z ofertą, potwierdzeniem zamówienia i fakturą. Po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki określone w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze.

6. Opłata manipulacyjna:

Zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem, FreezeTeq może pobierać opłatę manipulacyjną za małe dostawy.

7. Czas dostawy

W miarę możliwości dostawy są realizowane zgodnie z życzeniem nabywcy. FreezeTeq nie zobowiązuje się do dotrzymywania dokładnie podanych terminów dostaw. Terminy dostaw są uzależnione od tego, czy strajk, lokaut, pożar lub inna siła wyższa nie uniemożliwiają dostawy w uzgodnionym terminie oraz czy dostawa nie jest również utrudniona przez opóźnienie w istotnych dostawach podczas produkcji. W przypadku opóźnienia nabywca nie może powoływać się na żadne uprawnienia z tytułu naruszenia umowy. Kupujący nie jest zatem uprawniony na przykład do anulowania zakupu lub żądania odszkodowania lub proporcjonalnego rabatu od kwoty zakupu.

8. Braki

Jeśli towar jest wadliwy z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej lub zaniedbania ze strony FreezeTeq, w tym zaniedbania związanego z doradztwem w zakresie doboru materiałów i formy produkcji, FreezeTeq zapłaci odszkodowanie za okres 12 miesięcy od daty dostawy odpowiadające zafakturowanej cenie towaru lub bezpłatnie dostarczy identyczny towar lub jego część lub naprawi towar lub jego część, zgodnie z decyzją FreezeTeq.

Odpowiedzialność FreezeTeq jest wyraźnie ograniczona do rekompensaty lub ponownej dostawy lub naprawy, o których mowa powyżej, i FreezeTeq nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, w tym straty operacyjne, straty prowizji lub jakiekolwiek inne wynikowe straty finansowe.

Materiały sprzedażowe FreezeTeq określają cele, dla których każdy produkt może być używany. Firma FreezeTeq nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt jest używany do innych celów lub jeśli produkt jest poddawany naprężeniom, które nie są określone w materiałach sprzedażowych.

Odpowiedzialność FreezeTeq, o której mowa powyżej, podlega warunkowi, że wszelkie usterki zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu.

9. Roszczenia

Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia dokładnego badania najpóźniej w momencie otrzymania towarów w celu ustalenia, czy towary są zgodne z umową.

Wszelkie reklamacje dotyczące towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie i nie później niż 8 dni po otrzymaniu towaru. Jeśli reklamacja zostanie złożona po tym terminie, kupujący nie może pociągnąć FreezeTeq do odpowiedzialności za braki.

Towary mogą zostać zwrócone wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy zwrotu.

10. Anulowanie zamówień

Nabywca musi powiadomić FreezeTeq na piśmie o chęci anulowania zamówienia. FreezeTeq zastrzega sobie prawo do nieakceptowania anulowania zamówienia po jego potwierdzeniu przez FreezeTeq. Zamówienia dotyczące towarów, których FreezeTeq zazwyczaj nie posiada w magazynie, nie mogą zostać anulowane, chyba że dostawca FreezeTeq wyrazi na to zgodę.

11. Zwrot towarów

Towary magazynowe mogą być zwracane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i z kopią dowodu dostawy. Zwracane mogą być wyłącznie towary standardowe, odpowiednio zapakowane i w stanie nadającym się do sprzedaży. Specjalnie przygotowane towary nie mogą zatem zostać zwrócone. Towary mogą zostać zwrócone wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy zwrotu. Nabywca otrzyma 70% wartości faktury. Towary są zwracane na koszt i ryzyko nabywcy.

12. Odpowiedzialność za produkt

FreezeTeq może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę na osobie tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że szkoda jest wynikiem błędu lub zaniedbania ze strony FreezeTeq lub innych stron, za które FreezeTeq ponosi odpowiedzialność. W żadnym wypadku odszkodowanie za obrażenia ciała nie może przekroczyć maksymalnego odszkodowania należnego zgodnie z obowiązującym prawem duńskim.

FreezeTeq nie ponosi odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych powstałe w czasie, gdy przedmiot sprzedaży znajduje się w posiadaniu nabywcy. FreezeTeq nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia produktów wytworzonych przez nabywcę lub produktów, w których takie produkty zostały użyte. W innych przypadkach FreezeTeq może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody na nieruchomościach lub ruchomościach na takich samych warunkach jak w przypadku szkód na osobie. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność FreezeTeq za każdą szkodę nie może przekroczyć 1.000.000 DKK wraz z odsetkami i kosztami. FreezeTeq nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pośrednie szkody lub straty, takie jak straty operacyjne, straty z tytułu prowizji i inne wtórne straty finansowe.

W zakresie, w jakim FreezeTeq powołuje się na odpowiedzialność za produkt w stosunku do osoby trzeciej, nabywca jest zobowiązany do zwolnienia FreezeTeq z odpowiedzialności w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność FreezeTeq jest ograniczona przez niniejsze warunki sprzedaży i dostawy.

Jeśli osoba trzecia złoży roszczenie o odszkodowanie przeciwko jednej ze stron na podstawie niniejszego punktu, strona ta musi niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę. FreezeTeq i kupujący są wzajemnie zobowiązani do uzgodnienia podjęcia kroków prawnych za pośrednictwem sądu, który rozpatruje roszczenie o odszkodowanie wniesione przeciwko jednemu z nich na podstawie straty, która rzekomo została spowodowana przez przedmiot sprzedaży.

13. Własność

Własność przedmiotu sprzedaży pozostaje własnością FreezeTeq do momentu całkowitej zapłaty kwoty zakupu, w tym odsetek, kosztów itp.

14. Miejsce prawne

Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim w pierwszej kolejności przez sąd w Næstved.

10. Dane kontaktowe:

FreezeTec ApS

Maglemoelle 90, DK
4700 Naestved
Dania

Strona www: https://freezer-spacer.com

Email: info@freezeteq.net

Phone number: (+45) 53 70 00 60

Request Price

Thank you for your interest in our temperature sensors.

Please fill out the form below and we’ll get back to you shortly.

Request Price

Thank you for your interest in our pallet inverters. Please fill out the form below and we’ll get back to you shortly.