Frysemellemlæg og kartonfrysning

Frysemellemlæg og kartonfrysning

Indfrysning og optøning af fødevarer er often en vigtig og kritisk proces i fødevareproducenters værdi-kæde. Specielt indfrysningen er ofte en væsentlig omkostnings-driver, selv om såvel indfrysningen som optøning begge i høj grad påvirker kvaliteten af det frosne og optøede produkt.

Selvom fødevareindustrien generelt er yderst effektiv, er processerne omkring indfrysning og optøning ofte forholdsvist oversete. I alle fald møder vi ofte situationer eller spørgsmål fra kunder som tyder på manglende fokus eller viden om disse vigtige processer.

Kød indeholder op til 75% vand, som ved indfrysningen omdannes til iskrystaller. Jo længere indfrysningen tager, desto større bliver iskrystallerne som ydermere “vokser sammen” og dermed ødelægger strukturen i kød-cellerne. Dette påvirker bland andet kødets evne til at binde eller holde på kødsaften, således at kødet har en større tendens til at miste kødsaft når det igen optøs.

På samme måde kan svingende temperaturer under indfrysningen føre til større iskrystaller i kødet. En hurtig og effektivt indfrysning har derfor ikke kun indflydelse på energi-forbruget i forbindelse med indfrysningen, men også på optøningsprocessen og “dryp-tabet” af kødsaft i forbindelse hermed.

Kartonfrysning

En hyppig brugt indfrysningsmetode inden for industriel indfrysning af fødevarer er fortsat karton-indfrysning Her placeres de staplede æsker indeholdende fødevarerne i et fryserum, hvor store ventilatorer og køleenheder sørger for at ned til -40º kold luft cirkulerer omkring produkterne –  en teknik, som for alvor blev udviklet af den amerikanske opfinder Clarence Birdseye i begyndelsen af tyverne.

Faktorer som har indflydelse på indfrysningstiden

Den tid det tager at indfryse et produkt til en given temperatur afhænger af flere faktorer så som; Start temperaturen, Produktets densitet, Emballeringen, Pallernes placering, Lufttemperaturen og -hastigheden, frysekammerets indretning, herunder ikke mindst hvor let luften i kølerummet kan cirkulere.

Netop luft-strømmen er én af de faktorer, som relativt let kan justeres, for at opnå en bedre udnyttelse og dermed effektivitet i fryserummet.

Frysemellemlæg med åbne profiler;

Da luften altid vil følge den vej, hvor der er mindst modstand, skal den nedkølede luft gives den lettest mulig adgang både både ind imellem kasse-lagene som ind imellem de enkelte paller.

Derfor er pallernes plasering i fryserummet, samt anvendelsen af frysemellemlæg, som tillader størst mulig luftgennemstrømning imellem de stablede kasselag af største betydning for den samlede indfrysnings-effektivitet.

Anvendelsen af frysemellemlæg med åbne profiler, som tillader en stor luftgennemstrømning er derfor oftest en særdeles god investering, når det kommer til øget effektivitet samt forbedret produkt-kvalitet.

Frysemellemlæg tilbydes i mange forskellig udgaver og materialer og det kan være vanskeligt at vurdere forskellene ved første øjekast. Generelt gælder dog, at jo højere og mere åbne profilerne er, desto mere luft kan der strømme igennem og desto kortere bliver indfrysningstiden.

Sammenfattende medfører en forkortet indfrysningstid;

  • Reduceret energiforbrug og dermed en omkostningsbesparelse
  • Hurtigere gennemløb og dermed bedre udnyttelse af eksisterende fryseanlæg.
  • Øget produktkvalitet, herunder reduceret “dryp-tab”.

I løbet af årene har vi således haft mange kunder som siger, at investeringen i vores mellemlæg var vundet ind igen allerede efter få måneders brug.

Ensartet og hurtig optøning i ligeså vigtig

Dannelsen af iskrystaller opleves ligeledes under optøningen, idet der opstår forskellige temperaturzoner når optøningen sker fra ydersiden og ind imod kernen af produktet. Derfor er det også her en stor fordel, hvis optøningen kan ske så ensartet og så hurtigt som muligt – naturligvis uden at at overskride de anbefalede køle-temperaturer for det givne produkt. Brugen af frysemellemlæg til at facilitere en bedre luftgennemstrømning imellem de optøende produkter har følgelig stor indflydelse på dryp-tab og dermed produktkvaliteten.